PRZETARGI / ZAMÓWIENIA

Organizator:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów
tel. 41 3811161, wew. 12

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ MARZEC 2018 r.

(z dnia 16.03.2018 r.)

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 r.

(z dnia 17.01.2018 r.)

 

 

 

PRZETARG  SE.261.2.2018:

 

„Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463"

(z dnia 31.03.2018 r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

-Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu

-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - POPRAWNY (z dnia 12.04.2018)

-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-Wzór umowy

-Dokumentacja inwestycji

-Harmonogram rzeczowo finansowy

-Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

-Gwarancja jakości

 

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 1 (z dnia 06.04.2018 r.)

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 2 (z dnia 12.04.2018 r.)

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 3 (z dnia 25.04.2018 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.261.2.2018:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 09.05.2018 r.)

 

-Informacja o wynikach (z dnia 30.05.2018)

 

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.06.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.1.2018:

 

„Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463"

(z dnia 31.01.2018 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

a) Oświadczenie o podwykonawcach

b) Wykaz osób do punktacji

c) Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie o niezaleganiu

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o podstawach wykluczenia

-Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-Wykaz osób

-Wzór umowy

-Wykaz robót

-Dokumentacja inwestycji:

a) Dokumentacja techniczna

b) Przedmiary robót

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Zamienne SST dla nawierzchni z betonu asfaltowego  (z dnia 05.02.2018 r.)

d) Zgłoszenia i uzgodnienia

e) Projekt organizacji ruchu

-Harmonogram realizacji inwestycji

-Istotne postanowienia umowy

-Gwarancja jakości

-Wersja edytowalna załączników do SIWZ

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 1 (z dnia 05.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 2 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 3 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 4 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 5 (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 6 (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 7 (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 8 (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 9 (z dnia 09.02.2018 r.)

-Geotechnika (z dnia 09.02.2018 r.)

-Geotechnika korekta (z dnia 12.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 10 (z dnia 09.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 11 (z dnia 09.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 12 (z dnia 09.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 13 (z dnia 12.02.2018 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.261.1.2018:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 15.02.2018 r.)

-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (z dnia 07.03.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.266.1.2018:

 

„Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km"

(z dnia 29.01.2018 r.)

-OGŁOSZENIE

-OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia (z dnia 31.01.2018 r.)

-SIWZ

-Formularz oferty

-Oświadczenie o podwykonawcach

-Wykaz osób do punktacji

-Kosztorysy ofertowe:

a) odcinek 1

b) odcinek 2

c) kosztorys zbiorczy

-Oświadczenie o niezaleganiu

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

-Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-Wykaz osób

-Wzór umowy

-Wykaz robót

-Dokumentacja inwestycji:

a) Dokumentacja techniczna

b) Przedmiary robót

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

d) Decyzje i zgłoszenia

e) Projekt organizacji ruchu

-Harmonogram rzeczowo-finansowy

-Umowa o podwykonawstwo

-Gwarancja jakości

-Wersja edytowalna załączników do SIWZ

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 1 (z dnia 31.01.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 2 (z dnia 05.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 3 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 4 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 5 (z dnia 07.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 5 KOREKTA  (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 6 (z dnia 08.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 7 (z dnia 09.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 8 (z dnia 12.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 9 (z dnia 12.02.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 10 (z dnia 12.02.2018 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.266.1.2018:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 15.02.2018 r.)

-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (z dnia 07.03.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.9.2017:

 

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2018r.

(z dnia 22.12.2017 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu

-Istotne postanowienia umowy

-Informacja dla Wykonawców Nr 1 (z dnia 28.12.2017 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.261.9.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 03.01.2018 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 03.01.2018 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.01.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.266.1.2017:

 

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

 

• budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815km,

• przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło, dł. ok.7,733km

 

(z dnia 18.12.2017 r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych

-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

-Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-Wykaz osób

-Wzór umowy

-Wykaz robót

-Plan Funkcjonalno-Użytkowy:

-Umowa o podwykonawstwo

-Harmonogram rzeczowo-finansowy

-Gwarancja jakości

Wersja edytowalna załączników do SIWZ:

Zał 1Zał 1aZał 1bZał 1cZał 2Zał 3

Zał 4Zał 5Zał 6Zał 8Zał 10Zał 11

 

-Informacja dla Wykonawców Nr 1 (z dnia 19.12.2017 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 2 (z dnia 27.12.2017 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 3 (z dnia 28.12.2017 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 4 (z dnia 02.01.2018 r.)

-Informacja dla Wykonawców Nr 5 (z dnia 03.01.2018 r.)

 

WYNIKI PRZETARGU SE.266.1.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 09.01.2018 r.)

-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (z dnia 25.01.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.8.2017:

 

Dostawa 4000Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018

(z dnia 27.10.2017 r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-Wykaz usług

-Istotne postanowienia umowy

-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.8.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 07.11.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 10.11.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.11.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.7.2017:

 

Dostawa 800Mg soli drogowej „DR” do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018

(z dnia 27.10.2017 r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-Wykaz usług

-Istotne postanowienia umowy

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.7.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.11.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 08.11.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.11.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.6.2017:

Przebudowa i remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w
II półroczu 2017r. z podziałem na 3 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K Skała – Ostrysz - Ulina Wielka w miejscowości Ulina Mała na dł. 0,500km, w km 14+905 - 15+405,
Zad.2 Remont drogi powiatowej nr 1199K Wierzbica – Książ Wielki w miejscowości Konaszówka na dł. 0,500km w km 8+725 – 9+225,
Zad.3 Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny w m. Wielki Dół, w km 3+745-5+430.

(z dnia 18.10.2017 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty

-Kosztorysy ofertowe

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: przynależność do grupy kapitałowej

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-STWiOR:

-Przedmiary robót

-Gwarancja jakości

WYNIKI PRZETARGU SE.261.6.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 03.11.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 14.11.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.11.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.5.2017:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018  (z dnia 12.10.2017r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Formularz oferty,

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-Wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń,

-Istotne warunki umowy

-Formularz cenowy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

-Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu

-Wzór protokołu awarii

WYNIKI PRZETARGU SE.261.5.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 23.10.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 30.10.2017 r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.4.2017:

Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania:

Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice  w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802,

Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K  w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650,

Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny  nr

1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000.

(z dnia 24.08.2017 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Kosztorys ofertowy:

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: przynależność do grupy kapitałowej

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-STWiOR

-Dokumentacja techniczna, przedmiary

-Gwarancja jakości

WYNIKI PRZETARGU SE.261.4.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.09.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 21.09.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.10.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.3.2017:

Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 2 zadania:

Zad.1 Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Rędziny Zbigalskie, w km 0 +800- 1+850
Zad.2 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000

(z dnia 20.07.2017 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Kosztorys ofertowy:

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: przynależność do grupy kapitałowej

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-STWiOR

-Dokumentacja techniczna, przedmiary

-Gwarancja jakości

WYNIKI PRZETARGU SE.261.3.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 04.08.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 11.08.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.08.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.2.2017:

Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania:
Zad.1 Remont drogi powiatowej Skała – Ostrysz – Ulina Wielka – Ulina Mała nr 1155K w miejscowości
Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500,
Zad.2 Remont drogi powiatowej Raszówek – Dosłońce – Miroszów nr 1232K w miejscowości
Dosłońce, w km 2+175-km2+905,
Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225K relacji Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyce
w m. Słupów, w km 16+438-16+698, odc. o dł. 260 mb.

(z dnia 08.06.2017 r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Kosztorys ofertowy (ślepy):

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: grupa kapitałowa

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-STWiOR

-Dokumentacja projektowa:

-Przedmiary robót:

-Gwarancja jakości

WYNIKI PRZETARGU SE.261.2.2017:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.06.2017 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 10.07.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.07.2017r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.1.2017:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K  ul. Piłsudskiego w Miechowie, w km od 0+000 do km 1+326, odc. dł. 1,326km." (z dnia 14.02.2017 r.)

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- Oferta

- Kosztorysy ofertowe:

a) roboty drogowe

b) kanalizacja deszczowa

c) kosztorys zbiorczy

- Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczenie - podstawy wykluczenia

- Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Wykaz robót

- Wykaz osób

- Istotne postanowienia warunków umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany 
b) projekt organizacji ruchu
c) przedmiar robót - cz. drogowa
d) przedmiar robót - kanalizacja deszczowa

- Gwarancja jakości

 

- Informacja dla wykonawców nr 1 (z dnia 15.02.2017r.)

- przedmiar robót - wyjaśnienie

- Wyjaśnienie do SIWZ nr 2   (z dnia 22.02.2017r.)

- Wyjaśnienie do SIWZ nr 3   (z dnia 22.02.2017r.)

 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 02.03.2017 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.261.1.2017:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja o wynikach (z dnia 17.03.2017 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.03.2017r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.9.2016:

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2017r.

(z dnia 12.12.2016 r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta

-Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie - podstawy wykluczenia

-Oświadczenie - grupa kapitałowa

-Wykaz narzędzi i urządzeń

-Istotne postanowienia warunków umowy

 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 20.12.2016 r.)

WYNIKI PRZETARGU SE.261.9.2016:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja o wynikach (z dnia 23.12.2016 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.01.2017r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.8.2016:

Dostawa 2000Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2016 - 2017

(z dnia 18.10.2016r.)

 

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: grupa kapitałowa

-Wykaz narzędzi i urządzeń

-Wykaz dostaw

-Wzór umowy

-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

-Informacja dla wykonawców nr 1  (z dnia 25.10.2016r.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.10.2016r.)

-Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (z dnia 08.11.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI PRZETARGU SE.261.8.2016:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja o wynikach (z dnia 08.11.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 15.11.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.7.2016:

Dostawa 400Mg soli drogowej „DR” do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2016 - 2017

(z dnia 11.10.2016r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: grupa kapitałowa

-Wykaz narzędzi i urządzeń

-Wykaz dostaw

-Wzór umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 19.10.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.7.2016:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja o wynikach (z dnia 28.10.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 15.11.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.6.2016:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2016 - 2017  (z dnia 30.10.2016r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Oświadczenie: warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie: podstawy wykluczenia

-Oświadczenie: grupa kapitałowa

-Wykaz narzędzi i urządzeń

-Wykaz usług

Wzory umów:

-Warunki techniczne wykonania

-Protokół awarii sprzętu

-Protokół zdawczo-odbiorczy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 10.10.2016r.)

-Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (dnia 11.10.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI PRZETARGU SE.261.6.2016:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja o wynikach (z dnia 24.10.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.11.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.5.2016:

Przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie

w II półroczu 2016 r.

1/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212K Strzeżów I- Kalina Mała, odc. długości 775mb, w od km 0+000 do km 0+775”

2/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223K Słaboszów - Iżykowice, odcinek długości 740m, od km 0+760 do km 1+500”

(z dnia 09.09.2016r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Kryterium jakości

-Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

-Oświadczenie - podstawy wykluczenia

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz osób

-Wzór umowy

-Wykaz robót

-STWIOR

-Dokumentacja budowlana, przedmiar

-Istotne postanowienia umowy

-Kosztorys ofertowy

Informacje dla wykonawców:

-Informacja nr 1 (z dnia 14.09.2016r.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.09.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI PRZETARGU SE.261.5.2016:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Informacja o wynikach (z dnia 05.10.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.10.2016r.)

-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 03.11.2016r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.4.2016:

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w m. Ulina Wielka, odc. o dł. ok. 950m od km 12+550

(z dnia 07.07.2016r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-Opis zakresu robót

-Załącznik graficzny: Ark-1    Ark-2    Ark-3

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.4.2016:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.07.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.08.2016r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.3.2016:

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie na długości około 1,322km

(z dnia 02.06.2016r.)

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ - zmiana

Wyjaśnienie 1 (z dnia 03.06.2016r.)

-Oferta cenowa

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz osób

-Istotne postanowienia umowy

-Opis zakresu robót

-Sytuacja: droga 1203K ul. Piłsudskiego

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.3.2016:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.06.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.06.2016r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.2.2016:

Przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w 2016r. z podziałem na 3 zadania:

1/ Przebudowa dogi powiatowej nr 1174K Szreniawa-Przybysławice-Falniów- Jaksice-Szczepanowice, na dł. 1230m od km 0+000 do km 1+230

2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1219K Książ Wlk.-Zaryszyn-Nawarzyce, na dł.875m od km9+070 do km 9+945

3/ Przebudowa dogi powiatowej nr 1222K Sancygniów-Wymysłów, na dł.702m, od km 3+048 do km 3+750

(z dnia 18.03.2016r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienie 1 

-Oferta cenowa

-Kosztorysy ofertowe

-Przedmiary robót

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Wykaz narzędzi

-Istotne postanowienia umowy

-STWIOR

-Karta gwarancyjna

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.2.2016:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.04.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.05.2016r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG  SE.261.1.2016:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca:

1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany,

2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783,

3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice - Charsznica,

4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca - Swojczany - Dąbrowiec,

5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K,

6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K,

7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K

(z dnia 15.03.2016r.)

 

-OGŁOSZENIE

-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 15.03.2016r.)

-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 25.03.2016r.) - zmiana terminu

-SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienie 1    Wyjaśnienie 2    Wyjaśnienie 3    Wyjaśnienie 4    Wyjaśnienie 5    Wyjaśnienie 6

-Zestawienie znaków

-Zestawienie znaków poprawione (z dnia 29.03.2016 r.)

-Oferta cenowa

-Kosztorysy ofertowe

-Przedmiary robót

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz robót

-Wykaz osób

-Wykaz narzędzi

-Istotne postanowienia umowy

-STWIOR

-Dokumentacje

-Harmonogram rzeczowo-finansowy

-Karta gwarancyjna

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.1.2016:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.04.2016r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.05.2016r.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.260.6.2015:

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2016r.

(z dnia 14.12.2015r.)

 

-OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

-SIWZ

-Oferta

-Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie grupa kapitałowa

-Istotne postanowienia warunków umowy

-Wyjaśnienie do SIWZ Nr 1 z dnia 21.12.2015r.

WYNIKI PRZETARGU SE.260.6.2015:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.12.2015 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.12.2015 r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZETARG  SE.261.5.2015:

Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2015/2016

(z dnia 12.10.2015r.)

 

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

-Oferta cenowa

Kosztorysy ofertowe:

SólPiasek

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Oświadczenie o grupie kapitałowej

-Wykaz dostaw

-Istotne postanowienia umowy

 

WYNIKI PRZETARGU SE.261.5.2015:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.10.2015 r.)

-Sprostowanie do zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.11.2015r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: przetargimiechow@onet.eu