Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennik Urzędowy ZUD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W POWIECIE MIECHOWSKIM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z Operatu ZUD 2017/18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG POWIATOWYCH

 

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie na drogach i chodnikach dróg powiatowych jest realizowane w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Miechowskiego „Operat zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Miechowskiego”, w którym określono sposób likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak możliwości techniczno -  organizacyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, tzn. przede wszystkim pozostający w jego dyspozycji sprzęt i środki oraz dostępne zaplecze kadrowe, jak również zabezpieczone środki finansowe na zimowe utrzymanie.

W „operacie” wskazano podział sieci dróg powiatowych na kolejności zimowego utrzymania (od I do IV) i odpowiadające tym kolejnościom standardy. Każda z dróg objęta ZUD odpowiednio dla określonych standardów ma wyznaczone  miejsca do  posypywania na odcinkach  decydujących o możliwości ruchu (wzniesienia, spadki, przystanki komunikacji zbiorowej, łuki poziome).

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu  drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp zjawisk atmosferycznych.

W związku z powyższym może się okazać, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie nie będzie w stanie zapanować nad skutkami występujących zjawisk, w szczególności gdy będzie występować gołoledź, intensywne i długotrwałe opady śniegu lub występowanie silnego wiatru powodującego zawieje i zamiecie śnieżne.

Utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi nie ma często możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi i nie można usunąć jednocześnie i na całym podległym terenie każdego przejawu śliskości.

            Jednocześnie przypominamy że zgodnie z art. 19  Kodeksu Drogowego- Prawo o Ruchu Drogowym,  Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o dostosowanie prędkości do zimowych warunków panujących na drogach.

 

W przypadku występowania długotrwałych, skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne,  opady marznącego deszczu, szadzi, niweczących efekty odśnieżania dróg lub usuwania śliskości, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy będzie wtedy dostosowywana do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu lub zaczynając odśnieżanie i usuwanie śliskości od dróg o największym natężeniu ruchu oraz mających największe znaczenie komunikacyjne.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221