ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Organizator:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów
tel. 41 3811161, wew. 12

ZAMÓWIENIE  SE.260.5z.2018:

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w 2018r., remonterem przy użyciu emulsji i grysów w ilości 250Mg, na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie

(z dnia 20.03.2018 r.)

 

-ZAPROSZENIE

-Wykaz dróg do remontu

-Formularz oferty

-STWiOR

-Umowa

WYNIKI POSTĘPOWANIA  SE.260.5z.2018:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Wyniki postępowania (z dnia 27.03.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAMÓWIENIE  SE.260.4z.2018:

 

Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego od opracowania SIWZ do zawarcia umowy z Wykonawcą wraz z ewentualną obsługą związaną ze środkami ochrony prawnej na zadania:        

 

1- Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

2- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:
• budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815km,
• przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały- Moczydło, dł. ok.7,733km.
Inwestycja będzie realizowana w ramach PROJEKTU SUBREGIONALNEGO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne-SPR.

3- Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km.
Inwestycja będzie realizowana w ramach PROJEKTU SUBREGIONALNEGO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne-SPR.

 

(z dnia 15.03.2018 r.)

 

-ZAPROSZENIE

-Formularz oferty

-Projekt umowy

Podstawowe informacje do opracowania SIWZ:

-PRGiPID

-SUBREGION Książ Wielki

-SUBREGION Bukowska Wola

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA SE.260.4z.2018:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Wyniki postępowania - zad. 1,2

-Wyniki postępowania - zad. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAMÓWIENIE  SE.260.3z.2018:

 

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km.

Dostawa tablic (wg zał.1a -2kpl., zał.1b  -2kpl.) do oznakowania inwestycji drogowej realizowanej w ramach       

PROJEKTU SUBREGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3  Drogi subregionalne-SPR

Projekt tablic:      Zał. 1a

                        Zał.1b

 

(z dnia 06.03.2018 r.)

 

-ZAPROSZENIE

-Formularz oferty

-Kosztorys ofertowy

Tablice informacyjne:    Tablica 1a           Tablica 1b

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA  SE.260.3z.2018:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Wyniki postępowania (z dnia 12.03.2018 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: przetargimiechow@onet.eu