Logo ZDP Miechów

Informacje

 

PODSTAWOWE ZADANIA ZDP MIECHÓW

1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
2. Opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, modernizacji, utrzymania i odnowy dróg, obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora nad prowadzonymi robotami drogowo-mostowymi.
4. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń i zjazdów
6. Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
8. Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną dróg i obiektów mostowych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
10. Realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego
11. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
13. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
14. Prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej.
15. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:
- opracowywanie planów operacyjnych zimowego utrzymania i koordynacja działań w tym zakresie,
- zabezpieczenie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania,
16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego.

 

 

UTRZYMANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH

 

W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców dotyczących niedrożnych rowów i związanych z tym zalań posesji w okresie opadów lub roztopów śniegu Zarząd Dróg Powiatowych  w Miechowie zawiadamia, iż zgodnie z art. 30 Ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Oznacza to, że:

 •         Oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm).   
 •         Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych są to rowy niejednokrotnie odparowywujące. Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia Zarządcy Drogi. Wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi.
 •         Zgodnie z art.29 ustawy z  dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.):
  1.        Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
   1.       Zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
   2.       Odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie
  2.        Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
  3.       Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 •         Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntów z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy.
 •          Na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest  zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do Zarządcy Drogi publicznej.
  •         Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcje rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do Zarządcy Drogi powiatowej. Do Zarządcy Drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym.

            Ponieważ wizje przeprowadzone w terenie wykazały, że najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie prosi właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to uniknąć zalewnia posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

            W przypadku nie wywiązania się właściciela posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.

            W przypadku niezalegalizowanych zjazdów, jeżeli nie ma innej możliwości dojazdu, należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z wnioskiem na lokalizację zjazdu, w przeciwnym wypadku będą one przekopane i odkryte jako rowy.

 
 

UTRZYMANIE I OCHRONA ROWÓW PRZYDROŻNYCH I  MELIORACYJNYCH

 

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i odwodnieniowych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji.

Zarząd Dróg  Powiatowych w Miechowie przypomina, że zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli gruntów i posesji należy:

 •         budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,
 •         partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową,
 •          utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel nieruchomości nie należący do spółki wodnej powinien dbać o stan rowów na terenie własnej posesji.

            Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogi gminnej są utrzymywane na koszt Gminy. Stosowanie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów).

            Rowy drogowe znajdujące się w pasach dróg powiatowych służą do ochrony i odwodnienia korpusu drogowego i jako takie nie pełnią roli rowów melioracyjnych. 

            Na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest  zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do Zarządcy Drogi publicznej.

 

            W odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania za środków budżetu jednostki samorządowej, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości. 

            Zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

 1.       nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 2.       nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

            Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Wójt Gminy może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

            Informujemy, że w myśl  art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

            Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach

 

OPŁATA SKARBOWA

 

Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Miechów lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie nr:  17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

 

STAWKI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

na podstawie:

UCHWAŁY NR  IX/73/2015 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia  23 września 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Akt prawny

 

 

DANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR DLA ZDP MIECHÓW

(w związku z centralizacją podatku VAT)

Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, NIP 6591545868

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w sprawie składnia wniosków o zajęcie pasa drogowego na wykonanie robót budowlanych.

Inwestorzy powinni składać wnioski o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia planowanych robót w pasie drogowym z terminem rozpoczęcia robót przypadającym po 30 dniach od złożenia wniosku.

Ustawowy termin 30 dni jest okresem na wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Okres ten jest niezbędny do prawidłowego przeanalizowania sprawy, uzgodnienia dokumentów technicznych i prawnych.

 

INFORMACJA - WNIOSKI O UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie informuje, że wszystkie wnioski dotyczące umieszczenia urządzeń obcych podziemnych w pasie drogowym dróg powiatowych wymagają opracowania dokumentacji na mapach do celów projektowych oraz musza posiadać uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Miechowie

 

 
 
 

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.