Logo ZDP Miechów

ZUD

 

>>Dziennik Urzędowy ZUD 

 

>>Wyciąg z Operatu ZUD 2023/2024

>>Mapa kategorii ZUD 2023/2024

 

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG POWIATOWYCH.

 

            Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie na drogach powiatowych jest realizowane w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Miechowskiego „Operat zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Miechowskiego”, w którym określono sposób likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak możliwości techniczno -  organizacyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, tzn. przede wszystkim pozostający w jego dyspozycji sprzęt i środki oraz dostępne zaplecze kadrowe, jak również zabezpieczone środki finansowe na zimowe utrzymanie.

            W „operacie” wskazano podział sieci dróg powiatowych na kolejności zimowego utrzymania (od I do IV) i odpowiadające tym kolejnościom standardy. Każda z dróg objęta ZUD odpowiednio dla określonych standardów ma wyznaczone  miejsca do  posypywania na odcinkach  decydujących o możliwości ruchu (wzniesienia, spadki, przystanki komunikacji zbiorowej, łuki poziome).

            Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu  drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp zjawisk atmosferycznych.

            W związku z powyższym może się okazać, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie nie będzie w stanie zapanować nad skutkami występujących zjawisk, w szczególności gdy będzie występować gołoledź, intensywne i długotrwałe opady śniegu lub występowanie silnego wiatru powodującego zawieje i zamiecie śnieżne.

            Utrzymanie dróg, ulic  w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi nie ma często możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi i nie można usunąć jednocześnie i na całym podległym terenie każdego przejawu śliskości.

            Jednocześnie przypominamy że zgodnie z art. 19  Kodeksu Drogowego- Prawo o Ruchu Drogowym,  Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o dostosowanie prędkości do zimowych warunków panujących na drogach.

 

W przypadku występowania długotrwałych, skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne,  opady marznącego deszczu, szadzi, niweczących efekty odśnieżania dróg lub usuwania śliskości, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy będzie wtedy dostosowywana do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu lub zaczynając odśnieżanie i usuwanie śliskości od dróg o największym natężeniu ruchu oraz mających największe znaczenie komunikacyjne.

 

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CHODNIKÓW!

Analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. I pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2017 r. póz. 1289, z późn. zm.) — „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku, z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06. w którym czytamy m.in. iż przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. pojęcia "bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie.

Jednocześnie pragnę wyrazić szczere podziękowania dla tych wszystkich mieszkańców Powiatu
Miechowskiego, którzy wielokrotnie, z dużym wysiłkiem wykazują się obywatelską postawą odśnieżając chodniki wzdłuż dróg powiatowych przy własnych posesjach — co pomaga bezpiecznie przejść wszystkim pieszym.

 

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.